กฎกระทรวงคนธรรมดาจะสามารถใช้เงินจำนวนไม่เกิน 15,000 บาทต่อคนต่อผลิตภัณฑ์ประเภทใดประเภทหนึ่งเป็นหักจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การใช้จ่ายต้องทำระหว่างวันที่ 15 ธันวาคมถึง 16 มกราคม พ.ศ. 2562 ผู้เสียภาษีจะได้รับการหักภาษีโดยใช้เงินไม่เกิน 15,000 บาทรวมกันเป็นเวลาสองปีภาษี ออกจากผลิตภัณฑ์สามประเภทคือช่วงแรกจากยางรถยนต์ไปจนถึงยางรถจักรยานยนต์

และยางรถจักรยานและต้องมีเอกสารจากการยางแห่งประเทศไทย ประเภทที่สองคือผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชนและที่สามคือหนังสือและ e-books ที่ซื้อจาก บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน แต่ไม่รวมนิตยสารและหนังสือพิมพ์ ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อทั้งหมดต้องได้รับการสนับสนุนจากใบแจ้งหนี้ ขณะที่เมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติงบประมาณจำนวน 26,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนยางพาราปาล์มและยาสูบเนื่องจากราคาปรับตัวลดลง